Reglement

Op deze pagina vindt u het algemeen reglement van de bibliotheek.

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van de bibliotheek.
2. Met dit reglement zijn alle voorgaande reglementen vervallen.
3. De directeur/ bestuurder van de bibliotheek is verantwoordelijk voor het beleid.
4. De bibliotheek is geopend op door de directeur/ bestuurder te bepalen dagen en uren. Voor de openingstijden zie op de site bij 'contact'.
De bibliotheek is gesloten op algemeen erkende Christelijke feestdagen, op een nationale feest- en gedenkdagen, alsmede op die dagen waarop de directeur/ bestuurder van de bibliotheek de sluiting gelast.

Artikel 2 Toegang

1. De bibliotheek is tijdens openingstijden toegankelijk voor iedereen. Voor jeugd en volwassenen kunnen afzonderlijke openingstijden gelden.
Eenieder is verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van het personeel.
2. Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Er kunnen regels zijn gesteld waardoor jeugdigen slechts gebruik kunnen maken van de collectie, bestemd voor jeugdigen.
3. In de bibliotheek kan gratis gebruik gemaakt worden van de beschikbare media. Inschakeling en bediening van apparatuur kan plaatsvinden volgens de bij het apparaat beschreven richtlijnen.
4. Voor het gebruik van pc en internet is een apart reglement opgesteld.

Artikel 3 Inschrijving

1. Het uitlenen van media geschiedt uitsluitend aan ingeschreven leners. In principe heeft iedereen recht op inschrijving.
2. Inschrijving van personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder geschiedt uitsluitend op vertoon van een legitimatiebewijs.
3. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor een vastgestelde termijn van een jaar (12 maanden).
4. Bij inschrijving krijgt elke lener of diens wettige vertegenwoordiger een van kracht zijnd exemplaar van het uittreksel van het uitleenreglement ter hand gesteld.
Hieraan is een afzonderlijk overzicht met de uitleenvoorwaarden, die regelmatig gewijzigd kunnen worden, toegevoegd.
Het uittreksel verwijst naar dit uitleenreglement wat op aanvraag verkrijgbaar is.
De lener of diens wettelijk vertegenwoordiger wordt geacht door middel van het uittreksel met dit reglement bekend te zijn.

Artikel 4 Lenerspas

1. Na inschrijving wordt de lenerspas verstrekt.
Het gebruik van deze pas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek. Bij verlies of vermissing van de lenerspas dient onverwijld aangifte te worden gedaan bij de bibliotheek.
2. De lener of diens wettelijk vertegenwoordiger is volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, diefstal en andere vormen van het in ongerede raken van de lenerspas zolang de in lid 1 van dit artikel bedoelde aangifte niet is gedaan.
3. Bij vermissing van de lenerspas kan, na aangifte zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een nieuwe lenerspas tegen vergoeding worden verstrekt.
4. Indien een vermiste lenerspas alsnog binnen de geldigheidsduur wordt teruggevonden, dient dit door de lener bij de bibliotheek te worden gemeld. De oude lenerspas dient te worden ingeleverd, waarbij geen restitutie van (een deel van) de in lid 3 genoemde nieuwe lenerspas plaatsvindt.
5. Indien een lenerspas naar het oordeel van het personeel zodanig beschadigd is dat met behulp van deze lenerspas de uitleengegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt tegen vergoeding een nieuwe lenerspas verstrekt.

Artikel 5 Adreswijzigingen

1. Verandering in naam/ of adres dienen door de lener zo mogelijk tevoren aan de bibliotheek te worden meegedeeld. De gegevens op de lenerspas worden dan kosteloos veranderd.
2. Eventuele gevolgen als gevolg van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor eigen rekening en risico van de lener.

Artikel 6 Verlenging van het lidmaatschap

  • Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van een jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaard abonnement is overeengekomen.
  • Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement. Leden ontvangen jaarlijks, omstreeks een maand voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een factuur voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn.
  • Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.
  • Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.Voor jeugdleden: verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een lenerspas.

Artikel 7 Beëindiging van het lenersschap

Het lenersschap eindigt door:

  • Overlijden van de lener.
  • Bij uitsluiting van de toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de bibliotheek.
  • Opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. De bibliotheek kan bij opzegging een geldig legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geeffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan.
  • Door uitschrijving door de bibliotheek indien de lener zijn (betalings)verplichtingen genoemd in dit reglement gedurende meer dan 4 maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog teruggave van de geleende media en/of volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen en kosten heeft plaatsgevonden.Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van een jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend.Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop het lidmaatschap eindigt, met inachtneming vaan een maand opzegtermijn. De restitutie bedraagt het restant van het betaalde abonnementsgeld vanaf de beëindiging van het lidmaatschap. Indien de lener nog een opeisbare verplichting heeft jegens de bibliotheek wordt deze met de restitutie verrekend.

Artikel 8 Contributie, leengeld- en overige tarieven

1. De directeur/bestuurder stelt jaarlijks de contributie, leengeld- en overige tarieven vast.
2. Wijzigingen van tarieven kunnen per 1 januari of een ander tijdstip van enig jaar ingevoerd worden. Een voornemen tot wijziging van de contributietarieven wordt tijdig openbaar gemaakt.
3.Bij betaling van het abonnementsgeld per automatische incasso, wordt het contributiebedrag rond de 25e dag van de maand, waarin het abonnement vervalt,  afgeschreven.
4. Leners die als zodanig staan ingeschreven bij een andere Nederlandse openbare bibliotheek kunnen zich tegen overlegging van hun geldige lenerspas laten overschrijven als lener. De bibliotheek heeft het recht voor deze overschrijving een administratievergoeding te geven.

Artikel 9 Voorwaarden tot het lenen van media

1. Bepaalde media worden niet uitgeleend.
2. Leengeld kan gevraagd worden. In sommige gevallen voor alle media; in andere gevallen voor bepaalde media.
3. De aantallen media die een lener in leen mag hebben zijn afhankelijk van de samenstelling van de collectie en worden vastgelegd door de directeur/bestuurder.
4. De uitgeleende media worden geautomatiseerd geregistreerd. Hierbij gelden de computerregistraties als bewijs voor de leen- en inlever transacties.
5. De leners- en uitleengegevens worden door de bibliotheek uitsluitend gebruikt voor administratie en voor statistische doeleinden. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Artikel 10 Uitleentermijn en verlenging van de uitleentermijn

- De uitleentermijn bedraagt vier weken.
Deze termijn kan worden verlengd tenzij de media door een andere lener zijn gereserveerd, danwel is bepaald, dat verlenging niet mogelijk is.

Artikel 11 Reserveringen/aanvragen

1. Indien media niet beschikbaar zijn dan wel niet in de collectie zijn opgenomen kan de lener deze laten reserveren c.q. aanvragen bij een andere bibliotheek.
Voor het reserveren en aanvragen van materialen kunnen nadere regels gesteld worden.
2. Wanneer de media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan schriftelijk, telefonisch of per mail bericht. Mede om deze reden kan van de lener een tegemoetkoming in de administratiekosten, eventueel bij vooruitbetaling, worden gevraagd.
Voor aangevraagde fotokopieën kan de kostprijs worden doorberekend.
3. Restitutie van de in lid 2 omschreven kosten vindt nooit plaats.

Artikel 12 Gebruik van de media

1. De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken.
2. De media kunnen uitsluitend voor particulier gebruik worden geleend. Het maken van bandopnamen, het uitzenden per radio of het op enige andere wijze in het openbaar gebruik maken van media en dupliceren is verboden. De aansprakelijkheid hiervoor berust bij de lener.
3. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
4. Bij ontvangst dient de lener zich te overtuigen van de goede staat van de geleende media. Eventueel constateerbare beschadigingen en/of verontreiniging dienen alvorens de media te laten registreren gemeld te worden bij de servicebalie.
5. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging die bij het terugbrengen door het personeel wordt geconstateerd en is verplicht daarvoor een vergoeding te betalen. De hoogte van deze vergoeding wordt door het personeel bepaald op basis van de vervangingswaarde (naar evenredigheid) of de herstelkosten.
6. Indien een lener de in lid 5  genoemde vergoeding niet betaalt, kan zijn lenerspas geblokkeerd worden, een en ander naar het oordeel van de directie. Zo nodig kan ook een incassobureau worden ingeschakeld.
7. Voor het gebruik van pc en internet is een apart reglement opgesteld.

Artikel 13 Vermissing van media

1. Indien de lener de door hem geleende media vermist, dient dit onverwijld aan de bibliotheek te worden medegedeeld.
2. Bij vermiste media zullen administratie- alsmede vervangingskosten (naar evenredigheid) bij de lener in rekening worden gebracht, een en ander naar het oordeel van de directie. De lener ontvangt hiervan vooraf bericht.
3. Indien een lener de in lid 2 genoemde kosten niet betaalt, kan zijn lenerspas geblokkeerd worden totdat de rekening is voldaan, een en ander naar het oordeel van de directie. Zo nodig kan ook een incassobureau worden ingeschakeld.
4. Bij opgave van vermissing van geleende media na het verstrijken van de uitleentermijn wordt eveneens de in artikel 11 lid 1 omschreven boete in rekening gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid bij uitleen van CD-ROM’s, software en dvd's.

De bibliotheek controleert steekproefsgewijs of de software en dvd's nog in goede staat zijn.
- Indien echter desondanks door een van de genoemde media schade ontstaat aan daarvoor gebruikte apparatuur van de lener, is de bibliotheek niet aansprakelijk voor de daarmee verbandhoudende schade.

Artikel 15 Klachtenregeling en beroepsmogelijkheid

1. De lener heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek.
2. Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden via het serviceformulier (zie contact) of per klachtenformulier bij de baliemedewerker, die de klacht binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) zal beantwoorden.
3. Indien de lener ontevreden is over de beantwoording van een klacht zoals in lid 2 van dit artikel omschreven, kan de lener binnen een termijn van 3 weken in beroep gaan bij de directie, die het beroep binnen een termijn van 8 weken zal beantwoorden. Tijdens de periode van de behandeling van het beroep door de directie blijft het besluit van de teamleider ten aanzien van een klacht, zoals in lid 2 omschreven, gehandhaafd.
4. Indien de lener ontevreden is over de beantwoording van een klacht zoals in lid 3 van dit artikel omschreven dan kan de lener binnen een termijn van 3 weken na ontvangst van het antwoord van de directie in beroep gaan bij de Raad van Toezicht, die het beroep binnen een termijn van 8 weken zal beantwoorden. Tijdens de periode van de behandeling van het beroep door de Raad van Toezicht blijft het besluit van de directie gehandhaafd.
5. De beroepsmogelijkheden binnen de bibliotheek zijn na een besluit van de Raad van Toezicht uitgeput.

Artikel 16 Overige bepalingen

1. Op vertoon van een geldige lenerspas en/of betalingsbewijs kan iedere lener gebruik maken van in principe elke openbare bibliotheek in Noord – Brabant volgens de ter plaatse geldende regels.
2. Het personeel is gerechtigd bezoekers van de bibliotheek te verzoeken de in hun bezit zijnde media te tonen.
3. Het personeel is gerechtigd om personen die de orde in de bibliotheek verstoren, op grond van de bepalingen omtrent huisvredebreuk, te (doen) verwijderen en voor een periode variërend van 3 maanden tot een jaar de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.
4. De directie of diens plaatsvervanger is gerechtigd bij (herhaaldelijke) overtreding van dit reglement de lener, voor een periode variërend van 3 maanden tot een jaar uit te sluiten van uitlening. Uitsluiting geschiedt bij aangetekende brief.
5. De directie van de bibliotheek of diens plaatsvervanger is gerechtigd een besluit te nemen in alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet.
6. De bezoeker van de bibliotheek dient zich te houden aan het Reglement Internet en PC gebruik.

Artikel 17 Wijziging van dit reglement

1. Alleen de nieuwste versie van (delen van) het reglement is van toepassing; de bibliotheek behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande (delen van) versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie.
2. Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen aantallen media alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek worden aangemerkt en worden bekend gemaakt conform lid 3. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.
3. Ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden minstens een maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op haar website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf een maand na de datum van de aankondiging van de wijziging.
4. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en (zichtbaar) kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op haar website en gelden per direct.

Verklaring begrippen

Bestuur

De directeur/bestuurder van de bibliotheek; houdt toezicht op het beleid van de bibliotheek.

Bibliotheek

Stichting Openbare Bibliotheek.

Geldig legitimatiebewijs

Rijbewijs of paspoort, uittreksel uit het bevolkingsregister e.d.

Lener

Degene die als gebruiker bij de bibliotheek staat ingeschreven.

Media

Overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, compact disks software, dvd's e.d.

Wettelijke vertegenwoordiger

Vader, moeder, voogd e.d.

Januari 2017